Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Innovation Management

Att hantera teknisk skuld inom fordonsindustrin

Läs mer om varför delat ansvar mellan IT och andra intressenter är avgörande för att balansera och åtgärda teknisk skuld inom fordonsindustrin.

Publicerad Av Michelle Wong
Att hantera teknisk skuld inom fordonsindustrin

Mitt i de obevekliga vågorna av innovation och konkurrens navigerar OEM-företag, leverantörer och tillverkare inom fordonsindustrin i ett hav av utmaningar och möjligheter. Teknisk skuld, den ackumulerade kostnaden för kod som väntar på uppdateringar, är ett betydande hinder. Enligt McKinsey utgör denna "skatt" på utveckling cirka 40 procent av IT-balansräkningarna, vilket härrör från den intensiva pressen att snabbt komma ut på marknaden och samla in feedback.

En betydande del av de tillfrågade CIO:erna avslöjar att över 20 procent av deras tekniska budget för nya produkter omdirigeras för att hantera problem med teknikskulder. I den här bloggen kommer vi att

  • Belysa svårigheterna med teknikskulder inom fordonssektorn
  • Visa hur man skapar ett ramverk för delat ansvar mellan affärsintressenter och leverantörer av IT-lösningar
  • Ge insikt i hur man främjar kostnadseffektiv hantering av teknikskulder

Utmaningarna med teknisk skuldsättning

Utmaningarna med tekniska skulder inom fordonssektorn är mångfacetterade och kräver en nyanserad strategi för att hantera den komplicerade mjukvara som finns inbyggd i moderna fordon. Det expansiva nätverket med miljontals kodrader innebär praktiska hinder som kräver omfattande omarbetningar, beslutsfattande med ofullständiga data och effektiv prioritering av arbetet, samtidigt som man brottas med den överhängande risken för isolerade förbättringsinitiativ. Dessa utmaningar understryker komplexiteten i att hantera och utveckla det tekniska ramverket för fordonsmjukvara.

En åldrande kodbas bidrar till ytterligare komplexitet och medför potentiella kvalitetsproblem samt hinder för uppgradering och optimering av programvaran. Processen blir tungrodd och leder till en mängd komplikationer för ledningen när kodbasen för fordonsindustrin växer och mognar.

Att hitta en balans mellan innovation och den komplicerade hanteringen av äldre kod kräver strategisk framförhållning och en god förståelse för det föränderliga tekniska ekosystemet.

Samtidigt utgör klyftan mellan företagsledare och IT ett betydande hinder i det dynamiska landskapet för fordonsinnovation. Hur tekniska skulder påverkar kvalitet, snabbhet och prestanda förblir ofta okänt, vilket gör det viktigt att överbrygga denna kunskapslucka. Att ta itu med denna skillnad är avgörande när företagsledare navigerar i ett landskap där konsekvenserna av teknikskulden är sammanvävda med deras bredare ansvarsområden, vilket främjar välgrundat beslutsfattande och ett sammanhängande samarbete mellan ledningen och IT-området.

Konsekvenser av att ignorera teknisk skuld

Att bortse från teknisk skuld inom fordonsindustrin kan påverka IT-chefer negativt på flera sätt. Finansiellt innebär det ett betungande påslag på 10 till 20 procent, vilket framgår av den tidigare nämnda McKinsey-rapporten, vilket ökar projektkostnaderna. Lika stor inverkan har den ständiga förbrukningen av teamkapacitet genom onödigt kodarbete och åtgärdande av defekter, vilket inte bara stör projektens tidsramar utan även den bredare effektiviteten hos organisationer som levererar programvara.

Dessutom finns det ett påtagligt samband mellan obearbetade teknikskulder och missade marknadsmöjligheter. Om man inte lyckas hantera de underliggande tekniska utmaningarna kan man inte snabbt anpassa sig till nya trender, vilket leder till förlorade utsikter för tillväxt och marknadsdominans.

Slutligen har integriteten i programvarans prestanda stor betydelse för hur varumärket uppfattas och för företagets övergripande framgång. Dåligt fungerande programvara äventyrar inte bara slutanvändarens upplevelse utan utgör också ett betydande hot mot fordonsföretagens anseende och rykte i en bransch där konsumenternas förtroende är synonymt med framgång. Kravet på proaktiv hantering av teknikskulder framstår som en grundbult för finansiell försiktighet, operativ effektivitet, marknadsanpassning och varumärkestålighet.

Åtgärda teknisk skuld

För att effektivt kunna navigera i det komplicerade landskapet av tekniska skulder inom fordonssektorn krävs en nyanserad strategi som balanserar de dynamiska utmaningarna inom mjukvaruutveckling med de pragmatiska begränsningarna inom kapacitets- och resurshantering. Organisationerna måste använda avancerade verktyg för kapacitetsplanering, så att de senaste tekniska framstegen kan kombineras med tillgängliga resurser på ett optimalt sätt och styra kursen mot en harmonisk jämvikt.

Den första avgörande faktorn för att hantera teknisk skuld är att uppnå synlighet och prioritering.

Vad och varför teknisk skuldsättning

För att övervinna utmaningen med synlighet och prioritering måste organisationer ha tillgång till funktioner som går utöver de mest konventionella metoderna, t.ex. realtidsvisualisering i kombination med generativ AI för att identifiera insatser som syftar till att hantera teknisk skuld. Resultatet av dessa integrationer är datadrivna insikter om konsekvenserna av tekniska skuldrelaterade avvägningar, vilket kan hjälpa till att prioritera. Genom att skapa dessa indikatorer blir det mer tillgängligt och effektivt att belysa områden som behöver förbättras och avslöja flaskhalsar i produktens värdeflöde. Resultatet är en toppmodern lösning som underlättar ett systematiskt och heltäckande tillvägagångssätt för att lösa utmaningar med teknisk skuld.

Börja med att åtgärda teknisk skuld som en tvåstegsdisciplin: Identifiera den tekniska skulden som ska åtgärdas. Bestäm hur stor del av era resurser ni ska avsätta för att åtgärda problemet.

När den tekniska skulden har identifierats och prioriterats blir det allt tydligare att samarbete är en grundpelare i saneringsprocessen.

Vem och hur man hanterar teknisk skuld

Samma lösning som fungerar för att ta upp teknikskulder till ytan bör också fungera som en dedikerad plattform som skapar en miljö som bidrar till samarbetslösningar. Kärnvärdet i dessa plattformar ligger i deras förmåga att säkerställa en konsekvent, korrekt och välgrundad beslutsprocess. Alla dessa egenskaper är utmärkande för att främja en atmosfär av samarbete som sträcker sig utanför de närmaste teamen.

Anslutningsmöjligheter blir avgörande för att sömlöst koppla programvaruleverantörer till organisationens livscykel. Denna sammanlänkning skapar snabba och objektiva rapporteringsmetoder som underlättas av automatiserade verktyg som effektiviserar identifiering och lösning av problematiska komponenter.

Dessutom är en strategisk övergång från projektcentrerade till produktcentrerade tillvägagångssätt avgörande för att omforma berättelsen om teknikskulder. Denna övergång öppnar upp för en mer holistisk syn på teknikens roll i att leverera värde, vilket främjar delat ansvar mellan IT och andra affärsintressenter. Den omdefinierar berättelsen och förvandlar diskussioner om tekniska problem till samarbetsprojekt som:

  • Förbättra beslutsprocesserna
  • Driv på prioriteringen
  • Och säkerställa en omfattande förståelse av de bredare konsekvenserna av teknisk skuldsättning

Rätt partner för att hjälpa till att åtgärda

Att bilda strategiska partnerskap utgör den sista gränsen i saneringsresan. Organisationer måste inte bara hantera komplexiteten i de interna utmaningarna utan också se var externa partnerskap kan erbjuda optimala lösningar. &Att investera strategiskt i FoU och teknik som är anpassad till långsiktiga mål blir av största vikt, och att skilja mellan utmaningar som bäst hanteras internt och sådana som drar nytta av extern expertis.

Att samarbeta med experter på produktlösningar innebär också ett symbiotiskt förhållande som minskar kostnaderna för försök och misstag samt arbetsintensivt underhåll i samband med att bygga interna lösningar och ger ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att hantera de mångfacetterade utmaningarna med teknisk skuld.

Att bana väg för framtiden

Fordonsindustrin står i spetsen för en teknisk revolution som kommer att forma vår framtid. Denna resa är dock inte utan utmaningar, och bland dem framstår teknisk skuldsättning som ett betydande hinder. Konsekvenserna av oadresserad teknisk skuld kräver innovativa lösningar och strategiska partnerskap. För att driva branschen framåt är det absolut nödvändigt att använda toppmoderna metoder för att hantera och mildra utmaningar med teknisk skuld.

Endast genom samarbete, banbrytande verktyg och strategiska allianser kan fordonssektorn övervinna dessa hinder och fortsätta sin utveckling mot en framtid där tekniken har en positiv inverkan på säkerheten, stadslandskapet och mycket mer. Planview är fast beslutna att revolutionera mjukvaruleverans i stor skala och samarbetar nära med viktiga partners inom fordons- och tillverkningsindustrin för att förverkliga denna vision.

Läs mer om hur Planview kan hjälpa ditt team att minska teknikskulden genom att optimera värdeflödet med Flow Metrics.

Relaterade inlägg

Skrivet av Michelle Wong

Michelle Wong är innehållsstrateg för Planviews lösningar för värdeflödeshantering och integration av verktygskedjor för programvaruleveranser. Hennes innehåll fokuserar på digital transformation, inklusive Project to Product, Flow Framework, DevOps, Agile och SAFe.