Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Innovation Management

Definition av ett systematiskt tillvägagångssätt för förvaltning och optimering av olje- och gasfastighetsportföljer

Hur olje- och gasföretag kan förbättra sitt miljöansvar med hjälp av en datadriven strategi för förvaltning och optimering av fastighetsportföljer.

Publicerad Av Jeffrey Yeager
Definition av ett systematiskt tillvägagångssätt för förvaltning och optimering av olje- och gasfastighetsportföljer

Av de olika typerna av fastighetsportföljer för företag har olje- och gasindustrin några av de mest komplexa tillgångsinventeringarna med den högsta risken. I takt med att marknaden fortsätter att utvecklas och regelverken utvidgas kan olje- och gasbolagen komma att upptäcka att portföljernas komplexitet snabbt har blivit större än vad som kan hanteras med standardmetoder, vilket kräver mer djupgående optimeringstekniker. Detta gäller i synnerhet planering och prioritering av fastighetstillgångarnas livscykel, som har enorma ekonomiska, miljömässiga och ryktesmässiga konsekvenser.

Optimering av en komplex portfölj av globala upstream-producerande tillgångar, downstream-tillgångar och framtida energier hanteras bäst på ett systematiskt sätt som har tillämpning på det bredare organisatoriska sammanhanget och strategin. Det innebär att man fattar datadrivna fastighetsbeslut på portföljnivå istället för på platsnivå, vilket kan vara svårt med traditionell projektledning.

Komplexiteten i beslut som rör olje- och gasfastigheter kräver en sofistikerad lösning som handlar mindre om projektledning och mer om kontinuerlig förvaltning - att uppfylla miljöåtaganden och samtidigt optimera kostnaderna.  

Förvaltning av fastighetsportföljer Katalysator

När olje- och gasorganisationer fattar beslut enbart på anläggningsnivå förlorar de helhetssynen på hur dessa beslut kan påverka portföljen som helhet och därmed organisationens långsiktiga mål. När det handlar om hundratals enheter på olika avdelningar kan en analys av varje enskild plats lätt bli tungrodd och få ett snävt perspektiv, eftersom den övergripande strategin inte är kopplad till genomförandet och den övergripande risken inte nödvändigtvis är reducerad. 

Seismiska förändringar på marknaden kan sätta press på en organisations förmåga att identifiera och prioritera beslut om sanering av tillgångar som ligger i linje med organisationens mål och miljöinitiativ. Ett mer metodiskt, datadrivet tillvägagångssätt kan säkerställa beslut om fastighetsportföljer:

  • Reducera och mildra risker
  • Hänsyn till resurskapacitet
  • Optimera livscykler på ett effektivt sätt
  • Skapa värde genom att prognostisera kostnader

Varför och hur man använder en enkel modell för strategisk analys

I olje- och gasorganisationer genomgår varje fastighetstillgång olika stadier som ofta kräver beslut som påverkar den totala portföljen, även om vissa kan vara mer komplicerade än andra. Genom att anta ett mer systematiskt tillvägagångssätt och lyfta beslutsfattandet till portföljnivå kan inte bara nödvändiga affärsstrategier implementeras, utan det skapas också en miljö med strategisk anpassning och förmågan att förstå hur beslut och åtgärder påverkar den större portföljen.

En mer systematisk utvärdering och optimering av en olje- och gasfastighetsportfölj skulle omfatta dessa allmänna irritationsmoment:

  1. Definiera metodik och indata för att testa gränserna för portföljbegränsningar

Konfigurera flera scenarier, begränsningar etc. för att mäta risker och optimera resurser.

  1. Använda modeller för att producera visuella utdata som hjälper till vid tolkning av data 

Visuella modeller hjälper till att belysa scenarier som är intressanta i förhållande till status quo. För varje scenario hjälper uppgifterna dig att överväga dina mål och avgöra vilka som är värda att sträva efter.

  1. Skapa ett business case för ett önskat scenario

Med de data du har samlat in hittills kan du visa hur strategin fortskrider och hur den ligger till i förhållande till dina mål, oavsett om de handlar om risk, kassaflöde eller något annat.

  1. Engagera ledarna med hjälp av visualiseringar som tagits fram med hjälp av modeller och jämförelser

Robusta samtal leder till anpassning till strategiska grupperingar och en tydlig definition av roller och resursbehov. Slutresultatet är en samsyn och överenskommelse om vägen framåt.

Riskförståelse inom livscykeln för olje- och gasfastigheter

Att anta en metod som möjliggör en mer holistisk optimering av en komplex portfölj skulle vara en utmanande uppgift med traditionella verktyg som kan vara statiska och kanske saknar processorkraft för att köra sådana detaljerade scenarioanalyser. Men om man ignorerar den inneboende komplexiteten i dessa fastighetsportföljer och inte är villig att hantera dem som en helhet utsätts organisationen för risker och missanpassningar som kan leda till att resurser förbrukas och relationer skadas.

Dessa negativa effekter kan vara särskilt problematiska när störningar leder till stora förändringar på energimarknaden. Behovet av förändring är uppenbart.

Viljan att utforska en mer systematisk, analysdriven strategi för portföljförvaltning av olje- och gasfastigheter kommer att resultera i massiva ökningar av en organisations effektivitet, värde och rykte.

Genom att bli förvaltare av portföljen kan olje- och gasbolagen uppnå sina strategiska mål genom att göra justeringar som ger en positiv effekt över tid. De kan också minska riskerna och optimera resursanvändningen samtidigt som de arbetar på ett effektivt sätt och är goda förvaltare av miljön.

Planview Advisor kan hjälpa dig att skapa en systematisk strategi för portföljförvaltning och optimering. Klicka här om du vill veta mer.

Relaterade inlägg

Skrivet av Jeffrey Yeager Innehållsstrateg

Jeff Yeager är en innehållsstrateg på Planview som arbetar med lösningen för hantering av produktportföljer. Han är en historieberättare i hjärtat och har över tio års erfarenhet av innehållsmarknadsföring med olika mjukvaruföretag som spänner över branscher från publicering till sjukvård och AI. Han är duktig på att omvandla mycket tekniska ämnen till lättförståeliga berättelser och är tacksam för möjligheten att hjälpa till att lyfta Planview-plattformen och sprida dess budskap om fördelarna med uppkopplat arbete.