Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Innovationshantering, Hantering av värdeströmmar

Kraften i produktbaserat tänkande för kundcentrerad innovation

Lär dig hur kundcentrering är nyckeln till att uppnå strategisk anpassning, förbättra gruppdynamiken och öka den övergripande effektiviteten

Publicerad Av Michelle Wong
Kraften i produktbaserat tänkande för kundcentrerad innovation

Landskapet för digital transformation och teknikhantering genomgår en betydande förändring när företag övergår från projektbaserad till produktbaserad hantering som drivs av kundcentrering, kostnadsoptimering och kulturella förändringar. Ledande organisationer prioriterar nu långsiktigt kundvärde, använder feedback i realtid för kontinuerlig förbättring och använder en inkrementell finansieringsmetod baserad på resultat för att minska den tekniska skulden.

Övergången från projekt- till produktledning är inte bara en trend utan en strategisk omsvängning. Genom att införa produktbaserad mjukvaruleverans kan teknikledare anpassa teamen till strategiska mål, främja en kultur av kontinuerligt lärande och reagera snabbt på marknadsförändringar. Detta tillvägagångssätt leder i slutändan till bättre avkastning på investerat kapital och minskat avfall.

Den här bloggen förklarar skillnaderna mellan projekt- och produktbaserade leveransmetoder för programvara, belyser fördelarna med produktbaserat tänkande för teknikledare och ger bästa praxis och strategier för att anta denna metod.

Projektbaserad vs produktbaserad mjukvaruleverans

Att förstå de grundläggande skillnaderna mellan projektbaserade och produktbaserade metoder för mjukvaruleveranser är nödvändigt för organisationer som vill förbättra sin operativa effektivitet och långsiktiga framgång.

Den projektbaserade metoden fokuserar på kortsiktiga mål med definierade start- och slutdatum, fördelar resurser under projektets gång och upplöser teamen när projektet är slutfört. Framgång hänger på att leverera fördefinierade krav inom ramen för omfattning, tid och budget. Denna oflexibla metod har dock svårt att anpassa sig till förändringar mitt i projektet, vilket ofta leder till att omfattningen kryper, överskridanden och förseningar.

Det produktbaserade synsättet betonar däremot långsiktigt värdeskapande, affärsresultat och kundnöjdhet genom kontinuerlig utveckling och förbättring. Resurserna fördelas stegvis baserat på de aktuella behoven. Framgång är beroende av kundnöjdhet, marknadspåverkan och att långsiktiga mål uppnås genom iterativ utveckling. Denna flexibla metod gör det möjligt för teamen att snabbt anpassa sig utifrån data och feedback i realtid.

Fördelar med produktbaserat tänkande för teknikchefer

Att införa ett produktbaserat tänkande kan ge teknikledarna betydande fördelar, bland annat genom strategisk anpassning, kontinuerlig förbättring och förbättrad gruppdynamik.

Strategic Alignment

Produktbaserat tänkande prioriterar långsiktigt värdeskapande och strategisk affärsinriktning genom kontinuerlig utveckling och kundfeedback. OKR är ett viktigt verktyg för att synkronisera insatser på alla nivåer och främja en enhetlig riktning.

Kontinuerlig förbättring

En viktig fördel med att anta ett produktbaserat tankesätt är det starka fokuset på kontinuerlig förbättring och iteration. Detta möjliggör en snabb marknadsanpassning, förbättrar kvaliteten och minskar riskerna genom att problemen åtgärdas tidigt.

Förbättrad teamdynamik

Ett produktbaserat tankesätt skapar en miljö som präglas av samarbete, engagemang, ansvar och ständigt lärande. Stabila team bygger djup produktexpertis och ägande, uppmuntrar till anpassning och ser misslyckanden som tillväxtmöjligheter.

Exempel från den verkliga världen: Microsofts övergång till produktbaserad styrning

Microsofts övergång från en projektbaserad till en produktbaserad ledningsstrategi, särskilt inom Windows and Devices Group, är ett bra exempel inom teknikbranschen. Denna övergång fokuserade på att leverera kundcentrerade lösningar och öka användarnöjdheten.

Under detta skifte stötte Microsoft på flera utmaningar. Att gå från kortsiktiga projektmål till långsiktigt produktvärde krävde en betydande kulturell förändring. Teamen måste omstruktureras kring produkter snarare än tillfälliga projekt, och det krävdes omfattande kommunikation och utbildning för att säkerställa att intressenterna var med på tåget och förstod. Dessutom behövde prestationsmåtten ändras från projektmilstolpar till indikatorer för produktframgång, till exempel kundnöjdhet.

För att hantera dessa utmaningar använde sig Microsoft av flera strategier. Ledande befattningshavare kommunicerade visionen på ett konsekvent sätt i hela organisationen, och team etablerades kring produkter för att upprätthålla kontinuitet och anpassa sig till marknadsförändringar. Utbildningsprogram och stödsystem underlättade övergången och realtidsdata och kundfeedback styrde produktutvecklingen. Dessutom var finansieringen baserad på produktprestanda, vilket möjliggjorde en flexibel och effektiv resursfördelning.

Den produktbaserade hanteringen ledde till flera mätbara fördelar. Microsoft såg en ökad kundnöjdhet, med förbättrade Net Promoter Scores (NPS) och högre engagemang bland användarna. Snabbare iteration och införlivande av kundfeedback resulterade i mer innovation och lansering av banbrytande funktioner.

Inkrementell finansiering förbättrade effektiviteten genom bättre resursutnyttjande och mindre slöseri. Bolaget fick också en högre marknadsandel tack vare ökad kundlojalitet och överlägsna produkter. Dessutom ledde en mer samarbetsinriktad och kundfokuserad miljö till att medarbetarnas engagemang och moral förbättrades.

Microsofts övergång till produktbaserad styrning visar på fördelarna med att fokusera på långsiktigt kundvärde och agil finansiering. Detta tillvägagångssätt ledde inte bara till ökad kundnöjdhet och marknadsandelar, utan främjade också innovation och förbättrade medarbetarnas moral, vilket är ett exempel på en framgångsrik organisationsförändring.

Bästa metoderna för att gå från projekt till produkt

Att övergå till ett produktbaserat arbetssätt är ingen enkel sak. Teknik- och transformationsledare måste ta sig igenom betydande hinder när de går från traditionell projektbaserad ledning till en dynamisk, kundcentrerad modell. För att effektivisera denna omvandling bör du överväga följande bästa praxis:

Vision och ledarskap

För att lyckas med övergången från projektbaserad styrning till produktbaserad styrning måste ledarna fastställa en tydlig och övertygande vision. Denna vision bör fokusera på att leverera kontinuerligt värde till kunderna snarare än att bara slutföra isolerade projekt. Ledare kan börja med att:

 1. Formulera en tydlig vision: Etablera en vision som betonar långsiktigt kundvärde och ständiga förbättringar. Använd analogier för att illustrera den pågående processen med utveckling och iteration.
 2. Fastställa strategiska mål: Definiera specifika, mätbara mål som ligger i linje med företagets övergripande uppdrag. Dessa mål bör spridas från ledningsnivå ner till enskilda team för att säkerställa att alla arbetar mot samma vision.
 3. Kommunicera på ett effektivt sätt: Kommunicera visionen och målen till alla medarbetare på ett konsekvent sätt. Använd olika kanaler och format för att säkerställa att budskapet förstås och anammas av alla i organisationen.
 4. Leda genom att föregå med gott exempel: Visa engagemang för visionen genom handling. Delta i tvärfunktionella samarbeten, stödja kontinuerligt lärande och uppmuntra en kultur av experiment och anpassning.

Att bygga rätt team

Att strukturera team kring produkter snarare än projekt är avgörande för att främja innovation och ansvarstagande. Här är några tips för att bygga effektiva produktfokuserade team:

 1. Tydliga roller och ansvarsområden: Definiera och kommunicera varje teammedlems roller och ansvarsområden. Se till att alla förstår sitt unika och viktiga bidrag till produktens framgång.
 2. Tvärfunktionellt samarbete: Sätt samman team med olika kompetenser, t.ex. utvecklare, designers, marknadsförare och produktchefer. Uppmuntra samarbete mellan dessa funktioner för att driva innovation och problemlösning.
 3. Egenmakt och ansvarstagande: Ge teamen möjlighet att fatta beslut och ta ansvar för sina produkter. Upprätta tydliga mätetal och resultatindikatorer för att följa upp framsteg och hålla teamen ansvariga för sina resultat.
 4. Kontinuerligt lärande och anpassning: Främja en kultur där man uppmuntrar till att lära sig av misslyckanden. Ge möjlighet till professionell utveckling och skapa en miljö där experiment välkomnas.

Utnyttja tekniken

Genom att använda rätt verktyg och plattformar kan man avsevärt förbättra den produktbaserade hanteringen och stödja datadrivet beslutsfattande. Här är några rekommendationer:

 1. Plattformar för hantering av produktportföljer: Använd heltäckande verktyg för att hantera produktportföljer, följa upp resultat och underlätta samarbete. Dessa plattformar hjälper teamen att hålla sig i linje med den övergripande visionen och fatta välgrundade beslut baserade på realtidsdata.
 2. Verktyg för dataanalys: Implementera dataanalysverktyg för att samla in insikter om kundbeteende, produktprestanda och marknadstrender som vägleder strategiska beslut.
 3. Verktyg för samarbete: Använd samarbetsverktyg för att förbättra kommunikationen och samordningen mellan teammedlemmarna. Dessa verktyg kan hjälpa till att effektivisera arbetsflödena och se till att alla är på samma sida.
 4. OKR-ramverk: Anta OKR-ramverk för att anpassa teamets mål till företagets strategiska mål. OKR kan bidra till att säkerställa att alla arbetar mot samma mål och kan mäta framstegen på ett effektivt sätt.
 5. Kontinuerlig integration och driftsättning (CI/CD): Implementera CI/CD-pipelines för att automatisera test- och driftsättningsprocesser. Detta kan påskynda utvecklingscykeln, minska antalet fel och säkerställa att produkterna kontinuerligt förbättras baserat på kundernas feedback.

Genom att följa dessa bästa metoder kan teknikledare skapa en tydlig vision, bygga effektiva team och utnyttja tekniken för att driva sina organisationer mot en framgångsrik produktbaserad ledning. Detta tillvägagångssätt främjar inte bara innovation och ansvarstagande utan säkerställer också att företaget förblir konkurrenskraftigt och lyhört för förändrade marknadskrav.

Omfamna produktbaserad styrning för långsiktig framgång

Övergången från projektbaserad till produktbaserad hantering av programvaruleveranser är en transformativ metod som ger organisationer möjlighet att leverera kontinuerligt värde och driva långsiktig framgång. Genom att fokusera på kundcentrerade lösningar, utnyttja feedback i realtid och främja en kultur av ständiga förbättringar kan teknikledare uppnå strategisk anpassning, förbättra gruppdynamiken och förbättra den övergripande effektiviteten. Den här modellen ökar inte bara avkastningen på investerat kapital utan minskar också slöseriet, vilket ger en konkurrensfördel i det ständigt föränderliga digitala landskapet.

Är du redo att ta din organisation till nästa nivå med produktbaserad styrning? Begär en personlig projekt-till-produkt-bedömning med våra experter idag för att undersöka hur ditt företag kan dra nytta av denna strategiska förändring och ligga steget före på den konkurrensutsatta marknaden.

Relaterade inlägg

Skrivet av Michelle Wong

Michelle Wong är innehållsstrateg för Planviews lösningar för värdeflödeshantering och integration av verktygskedjor för programvaruleveranser. Hennes innehåll fokuserar på digital transformation, inklusive Project to Product, Flow Framework, DevOps, Agile och SAFe.