Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av värdeströmmar

Hur VSM Software löser vardagliga utmaningar inom portfölj- och teknikutveckling 

Läs mer om hur du genom att integrera VSM-programvara i projekthanteringen kan öka effektiviteten hos dina programvaruutvecklingsteam.

Publicerad Av Maik Hassel
Hur VSM Software löser vardagliga utmaningar inom portfölj- och teknikutveckling 

Value Stream Management (VSM) är avgörande inom mjukvaruutveckling eftersom det ger en heltäckande bild av hela arbetsflödet, från idé till leverans. Denna insyn är nödvändig för att hantera produktiviteten hos utvecklingsteamen och säkerställa att programvaran levereras i tid, enligt schema och budget. 

I den här bloggen förklarar jag hur VSM, genom lösningar som Planview Viz, kan hantera vanliga utmaningar som portföljförvaltare ställs inför. Du får lära dig hur VSM-lösningar kan förbättra samarbetet mellan portföljförvaltare och programvaruteknikteam genom insikter i realtid, en integrerad verktygskedja och end-to-end-visibilitet som förbättrar den totala effektiviteten och frigör kapacitet. 

Dagliga utmaningar inom mjukvaruutveckling 

Som VP of Product Management på Planview hör jag ofta talas om portföljförvaltare som saknar insyn i projektstatus, har svårt att förutsäga leveranstider och kämpar för att anpassa sig när planerna måste ändras. Dessa problem härrör från ingenjörskonstens traditionella blackbox-karaktär, där det är mycket svårt att få en korrekt bild i realtid av framstegen och de flaskhalsar som bidrar till dolda förseningar och ineffektivitet. Att inte veta vad software engineering-teamen arbetar med eller när arbetet kommer att vara klart kan leda till stora utmaningar när det gäller att hantera budgetar och resurser. Dessutom blir det svårt att diskutera förändrade krav med intressenterna eftersom det saknas exakta insikter.  

Lös tekniska utmaningar med VSM-programvara 

VSM-programvaran framstår som en kraftfull lösning för att hantera komplicerade portfölj- och teknikutmaningar. Genom att ge en oöverträffad insyn i hela värdeflödet avslöjar VSM-mjukvaran flaskhalsar, förseningar och ineffektivitet, vilket gör det möjligt för teamen att proaktivt optimera arbetsflödena. Det underlättar ett sömlöst tvärfunktionellt samarbete, bryter ner silos och främjar ständiga förbättringar. Genom att utnyttja VSM-programvara inom tre nyckelområden kan organisationer frigöra smidighet, lyhördhet och innovation i sina tekniska processer. 

Topp 3 funktioner i VSM-programvara 

1. Instrumentpanel och insikter

Instrumentpanelen i Planview Viz ger en heltäckande bild av viktiga hälsoindikatorer och flödesmätningar. Till skillnad från traditionella ingenjörsmått fokuserar Flow Metrics på verklig värdeöverföring från början till slut. Dessa mätetal omfattar hela livscykeln för programvaruutveckling, från idé till lansering och drift. Den här helhetssynen gör det möjligt för chefer inom mjukvaruutveckling att identifiera flaskhalsar och hitta ineffektivitet i produktteam, teknik och DevOps.  

Genom att ha tillgång till realtidsdata kan de se exakt var förseningar uppstår och vidta proaktiva åtgärder för att lösa dem inom sina egna team. De kan också ge sina kollegor inom portföljhantering en mer exakt bild av när produkterna kommer att levereras till marknaden. Denna insiktsnivå är avgörande för att upprätthålla en hög produktivitetsnivå och säkerställa att projekten håller sig på rätt spår. 

Ett exempel på en Flow Metrics-insiktspanel från Planview Viz  

2. Integration mellan olika verktyg

En av de främsta egenskaperna hos en VSM-lösning är dess sömlösa integration med en mängd olika befintliga verktyg. Med Planview Viz kan teamen också integrera med verktyg som Planview AgilePlace och JIRA. Denna integration säkerställer att arbetsflödena automatiskt synkroniseras mellan olika team och verktyg, vilket minskar behovet av manuella uppdateringar och minimerar risken för fel.  

Till exempel kan produktteamet arbeta i Planview AgilePlace, medan ingenjörsteamet använder JIRA. Planview Viz fungerar som en enda informationskälla, konsoliderar data från båda verktygen och ger en enhetlig bild av projektstatus. Denna integration sparar inte bara tid utan säkerställer också att alla är på samma sida samtidigt som teamen kan arbeta med de verktyg de föredrar.  

3. Dataanvändning i realtid

Möjligheten att använda realtidsdata förändrar spelplanen för både programvaruleveranser och projektledning. Med Planview Viz kan cheferna snabbt identifiera problem som leveransförseningar eller kvalitetsproblem när de uppstår. En instrumentpanel som är helt röd signalerar till exempel kommande leveransproblem som kräver omedelbar uppmärksamhet och sannolikt samarbete mellan ingenjörsteamen och deras motsvarigheter inom portföljhantering. Realtidsdata möjliggör snabba justeringar och korrigeringar av kursen, vilket säkerställer att projekten håller tidsplanen. Det ökar också ansvarstagandet, eftersom alla teammedlemmar har tillgång till samma information och kan se hur deras arbete påverkar projektets övergripande tidslinje. 

3{Transformativa fördelar med VSM-programvara  

VSM-mjukvaran revolutionerar hur ingenjörsteam arbetar och samarbetar med portföljförvaltare, och inleder en ny era av transparens, effektivitet och ständiga förbättringar. Genom att ge oöverträffad insyn i hela värdeflödet förvandlar denna kraftfulla lösning ingenjörsprocesser från ogenomskinliga svarta lådor till väloljade maskiner som optimeras för maximal prestanda. Implementering av VSM-programvara ger en rad fördelar som gör det möjligt för organisationer att uppnå teknisk excellens och driva affärsframgångar i dagens snabba digitala landskap.  

1. Förbättrad tid till marknaden  

VSM-lösningar hjälper till att minska tiden för färdigställande av funktioner och förutse leveransscheman mer exakt, vilket gynnar både ingenjörsteam och portföljförvaltare. Om till exempel ett leveransteam för programvara ser att det tar sex månader att färdigställa en funktion kan de inleda en översyn och prioritering för att åtgärda förseningarna. Genom att effektivisera processer och eliminera ineffektivitet kan VSM-programvara avsevärt förbättra den hastighet med vilken funktioner levereras till marknaden. 

Ett exempel på hur Planview Viz visualiserarflödestid- den tid det tar att färdigställa en funktion. 

2. Förbättrad kvalitet och färre defekter

Insyn i arbetsflöden möjliggör bättre hantering av defekter. Om en betydande del av ett utvecklingsteams kapacitet går åt till att hantera fel är det uppenbart att kvalitetsfrågorna måste åtgärdas för att frigöra resurser för funktionsutveckling. Genom att identifiera och åtgärda defekter tidigt i utvecklingsprocessen bidrar VSM-programvaran till att upprätthålla höga kvalitetsstandarder och minska det totala antalet buggar. 

Ett exempel på hur Planview Viz visualiserar flödesfördelning - fördelningen av olika arbetsobjekt (funktioner, defekter, teknisk skuld, risker) över ett värdeflöde. 

3. Prioritering och resursfördelning

VSM gör det möjligt för chefer inom mjukvaruutveckling att fatta smartare beslut om hur de ska prioritera arbete och fördela resurser. Genom att förstå teamets kapacitet och nuvarande arbetsbelastning kan cheferna se till att de mest kritiska uppgifterna prioriteras så att de ligger i linje med organisationens strategiska prioriteringar. Denna strategiska resursfördelning bidrar till att optimera produktiviteten och säkerställer att teamet inte bara är effektivt utan också ändamålsenligt. 

Ett exempel på hur Planview Viz visualiserar FlowLoad- mängden arbetsobjekt som aktivt pågår inom ett värdeflöde, vilket indikerar nivån på pågående arbete (WIP). 

Snabbare omvandling av planer till genomförande med VSM 

Genom att integrera VSM-programvara som Planview Viz i dina projekthanteringsrutiner kan du avsevärt förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten hos dina programvaruutvecklingsteam. Den transparens och de insikter som VSM-verktygen ger möjliggör bättre beslutsfattande, vilket leder till mer förutsägbara och tillförlitliga leveransscheman. Jag uppmuntrar dig att fundera på hur VSM skulle kunna förändra dina egna metoder för programvaruutveckling. 

För en djupare inblick i fördelarna med VSM och för att se det i aktion, titta på vår on-demand demo. Om du har frågor eller vill komma i kontakt med någon, boka ett samtal med en Planview VSM-expert. 

Relaterade inlägg

Skrivet av Maik Hassel VP för produkthantering, Planview

Maik har över 30 års erfarenhet av alla aspekter av leveranskedjan för programvaruprodukter och ansvarar för både Planview Viz och Flow Fabric, Planviews kopplingslandskap för Planview Viz och Planview Hub.