Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av värdeströmmar

Hur en global detaljhandlare förändrade genomförandet av programvaruleveranser på 60 dagar

Läs om hur en återförsäljare använde VSM för att minska projektförseningar, hålla sig inom budget och effektivt följa utvecklingen av programvaruleveranser

Publicerad Av Michelle Wong
Hur en global detaljhandlare förändrade genomförandet av programvaruleveranser på 60 dagar

Alla organisationer söker sätt att kontinuerligt förfina och optimera sina strategier för teknikhantering och genomförande för att behålla en konkurrensfördel. En metod som kan ge förbättringar på båda dessa områden är Value Stream Management (VSM). Denna metod ger en heltäckande bild av hela arbetsflödet för leverans av programvara tillsammans med datadrivna insikter som gör det möjligt för företag att optimera sin verksamhet från planering till leverans. I den här bloggen kommer vi att utforska de praktiska fördelarna med VSM genom en detaljerad fallstudie och belysa hur det kan förändra mjukvaruleveransen.

Utmaningen med synlighet och effektivitet inom programvaruutveckling

Inom programvaruutveckling är det en stor utmaning att upprätthålla insynen på grund av komplexa processer, en mångsidig verktygskedja och behovet av sömlöst samarbete och kommunikation mellan olika team. Här är de viktigaste frågorna som organisationerna står inför:

Fragmenterade verktyg och processer: I miljöer för mjukvaruutveckling används flera verktyg för olika steg, t.ex. projektledning, versionshantering och buggspårning. Även om dessa verktyg är effektiva var för sig skapar de informationssilos när de inte integreras, vilket gör det svårt för intressenterna att få en heltäckande bild av projektstatusen.

Brist på insikter i realtid: Utan insyn i realtid blir det svårt att övervaka framsteg och identifiera flaskhalsar. Traditionella projektledningsverktyg ger ofta försenad information, vilket förhindrar åtgärder i rätt tid och leder till förseningar och kostnadsöverskridanden i projektet.

Bristande överensstämmelse mellan planering och utförande: Det finns ofta en koppling mellan planering och utförande. Cheferna kan ha tydliga strategier, men det är problematiskt att översätta dessa till konkreta uppgifter som stämmer överens med den dagliga verksamheten, vilket leder till felallokering av resurser och ineffektivitet.

Överbelastade team och orealistiska deadlines: Team ställs ofta inför orealistiska deadlines och överbelastade uppgifter på grund av bristande insyn i deras faktiska kapacitet. Överengagemang leder till utbrändhet, minskad produktivitet och sämre kvalitet på det som levereras.

Ineffektiv kommunikation och samarbete: Fragmenterade verktyg och processer hindrar effektiv kommunikation inom hela organisationen, vilket leder till missförstånd, dubbelarbete och förbisedda uppgifter.

Hantering av teknisk skuld och beroenden: Teknisk skuld bromsar utvecklingen och ökar antalet buggar, men är omöjlig att hantera utan insyn i dess omfattning. På samma sätt kan beroenden mellan olika team orsaka förseningar om de inte förstås tydligt och hanteras proaktivt.

För att ta itu med dessa utmaningar krävs en integrerad strategi. Value Stream Management (VSM) kan ge en heltäckande lösning för att öka synligheten och effektiviteten.

Fördelar med att implementera VSM-programvara

VSM inom mjukvaruleveranser är en holistisk metod som ger insyn i och insikter om hela arbetsflödet i ett projekt, från början till slut. Genom att integrera team, verktyg och processer hjälper VSM organisationer att identifiera flaskhalsar, minska slöseri, förbättra effektiviteten och säkerställa att de är i linje med affärsmålen. Detta tillvägagångssätt är särskilt fördelaktigt i komplexa miljöer som mjukvaruutveckling, där flera team och processer måste samordnas på ett effektivt sätt.

Implementering av VSM-programvara kan lösa dessa utmaningar genom att tillhandahålla en enhetlig plattform som integrerar data från olika verktyg och processer och ger insikter baserade på hela livscykeln för programvaruleverans. Här är några viktiga fördelar:

Förbättrad synlighet: VSM-programvara ger insikter i realtid om arbetsflödet, vilket gör det möjligt för intressenter att övervaka framsteg, identifiera flaskhalsar och fatta välgrundade beslut.

Förbättrad effektivitet: Genom att effektivisera processer och identifiera överflödiga aktiviteter hjälper VSM teamen att fokusera på högprioriterade uppgifter och minska ledtiderna.

Bättre anpassning: VSM säkerställer att alla aktiviteter är i linje med affärsmålen, vilket förbättrar projektens övergripande strategiska inverkan.

Ökad flexibilitet: Med en tydlig bild av arbetsflödet kan organisationer snabbt anpassa sig till förändringar och omprioritera uppgifter efter behov.

Frigör kraften i VSM: En fallstudie från den verkliga världen

En global detaljhandlare kontaktade Planview med betydande problem i sin leveransprocess för programvara. Trots att man hade ett moget planerings- och allokeringssystem var IT fortfarande en "svart låda" för cheferna och projektledningskontoret (PMO). De hade försenade projekt, budgetöverskridanden och en oförmåga att följa upp framstegen på ett effektivt sätt. Planview inledde en 60-dagars resa med återförsäljaren och utnyttjade sin VSM-plattform för att få insikter och driva på förbättringar.

Inledningsvis genomförde Planview en teknisk validering för att förstå återförsäljarens befintliga verktyg och processer och säkerställa en sömlös integration med VSM-plattformen. Redan under den första veckan gav Planview en kombinerad visualisering av alla arbetsåtaganden på alla avdelningar. Det visade sig att många uppgifter hade pågått i mer än 1000 dagar, vilket ledde till diskussioner om att prioritera aktuella uppgifter med hög prioritet framför gamla.

VSM-plattformen hjälpte också till att identifiera systematiska flaskhalsar i utvecklingsprocessen och lyfta fram beroenden mellan olika team som orsakade betydande förseningar. Denna insikt gjorde det möjligt för återförsäljaren att fördela resurser mer effektivt och bättre synkronisera sina interna lanseringskadencer.

Dessutom upptäckte återförsäljaren att en betydande del av budgeten gick åt till att åtgärda buggar snarare än att utveckla nya funktioner, vilket ledde till en omvärdering av relationen med outsourcade IT-leverantörer och ett fokus på att förbättra kvaliteten.

Efter vecka fem kunde återförsäljaren mäta teamens faktiska förmåga att utföra arbetet jämfört med vad som hade utlovats. Det datadrivna arbetssättet gjorde det möjligt för dem att ombalansera arbetsbelastningen och öka leveranshastigheten.

I slutet av de 60 dagarna upplevde återförsäljaren betydande förbättringar i synlighet, effektivitet och anpassning. De insåg att det inte fanns något behov av att öka utgifterna för IT-outsourcing, eftersom deras interna team kunde leverera mer effektivt med förbättrade processer och automatisering.

Använder VSM för transformativ mjukvaruleverans

Denna framgångsrika omvandling illustrerar kraften i Value Stream Management. Genom att ge ökad insyn, förbättra effektiviteten och säkerställa anpassning till affärsmålen kan VSM revolutionera projektledning och projektgenomförande. För organisationer som står inför liknande utmaningar kan en VSM-lösning leda till betydande förbättringar när det gäller leveranstider, budgetföljsamhet och övergripande projektframgång.

Är du redo att se hur VSM kan förändra din organisations mjukvaruleveranser? Titta på en on-demand-demo av Planviews VSM-plattform idag och upptäck vilka insikter och effektiviseringar den kan ge ditt arbetsflöde.

Relaterade inlägg

Skrivet av Michelle Wong

Michelle Wong är innehållsstrateg för Planviews lösningar för värdeflödeshantering och integration av verktygskedjor för programvaruleveranser. Hennes innehåll fokuserar på digital transformation, inklusive Project to Product, Flow Framework, DevOps, Agile och SAFe.