Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

The Flow Framework, Hantering av värdeströmmar

Hantering av WIP och flaskhalsar i finansbranschen

Learn why tackling WIP and bottlenecks is the key to saving time and resources in the long run, and which solutions will get you there the fastest.

Publicerad Av Michelle Wong
Hantering av WIP och flaskhalsar i finansbranschen

I dagens snabba och dynamiska teknikvärld har införandet av agila metoder utan tvekan förändrat hur teknikteam arbetar. De agila principerna har skapat en ny nivå av anpassningsförmåga, samarbete och lyhördhet som gör det möjligt för organisationer att förbli flexibla och konkurrenskraftiga på en marknad som ständigt utvecklas.

Men trots de betydande framsteg som Agile har inneburit går det inte att förneka att vissa utmaningar fortsätter att ligga i framkant när det gäller att säkerställa optimal effektivitet inom teknikteam, särskilt inom finansbranschen. I synnerhet två kritiska områden som kräver uppmärksamhet och lösningar är effektiv hantering av pågående arbete (WIP) och snabb lösning av flaskhalsar.

In this blog post, we’ll uncover why dedicating resources to tackle WIP and bottleneck resolution can lead to long-term time and resource savings. We’ll explore proven strategies for efficient WIP and bottleneck management, along with the best solutions available to streamline these processes.

Den skadliga effekten av WIP och flaskhalsar i Agile

WIP och flaskhalsar har ett enormt inflytande över produktiviteten i agil produkthantering och påverkar i hög grad teamets prestationer och resultat. En alltför stor mängd WIP kan överväldiga teamen och orsaka förseningar och ineffektivitet. Å andra sidan fungerar flaskhalsar som vägspärrar i processen, vilket leder till fördröjningar och potentiella arbetstoppar.

Att effektivt hantera WIP och snabbt åtgärda flaskhalsar är inte bara alternativ, utan en nödvändighet för agila team. De är nyckeln till att upprätthålla ett sömlöst och produktivt arbetsflöde.

Att hitta denna balans är avgörande för processoptimering, för att säkerställa konsekventa arbetsförlopp och för att bevara produktiviteten. Kompetens i att hantera dessa aspekter utgör grunden för agila framgångar och gör det möjligt för team att hantera utmaningar och upprätthålla höga prestationsnivåer.

Strategier för hantering av WIP inom finansiella tjänster

Hantering av WIP inom finanssektorn kräver ett unikt tillvägagångssätt på grund av sektorns specifika utmaningar och lagstadgade krav. Effektiv WIP-hantering kräver en balans mellan regelefterlevnad, riskreducering och operativ effektivitet. Nedan följer några beprövade strategier som används av Planviews kunder inom finansbranschen:

 1. Regulatorisk efterlevnad
  • För att undvika potentiella juridiska och ekonomiska risker bör du prioritera uppgifter som rör regelefterlevnad inom WIP för att säkerställa att arbetet slutförs korrekt och i tid.
  • Implementera en strikt förändringskontrollprocess för att hantera regeländringar på ett effektivt sätt. Detta inkluderar spårning, testning och implementering av ändringar inom de tidsramar som krävs.
 2. Prioritering av portföljen
  • Prioritera projekt och initiativ utifrån deras strategiska betydelse, inverkan på lagstiftningen och potentiella avkastning.
  • Tilldela WIP-gränser till olika portföljer eller affärsenheter baserat på storlek och komplexitet. Detta säkerställer att resurserna fördelas effektivt.
 3. Riskbedömning
  • Integrera riskbedömning i WIP-hanteringen. Identifiera högriskprojekt eller -uppgifter som kan kräva ytterligare granskning eller resurser.
  • Spåra och hantera risker förknippade med WIP-objekt. Regelbunden översyn och uppdatering av riskbedömningar.
 4. Datasäkerhet och integritet
  • Implementera strikta åtgärder för datasäkerhet och integritet vid hantering av WIP. Skydda känslig kundinformation och följ dataskyddsbestämmelserna.
  • Granska regelbundet datahanteringsprocesserna för att identifiera och åtgärda sårbarheter eller bristande efterlevnad.

I den hårt reglerade miljö som finansiella tjänster utgör kan eventuella brister på dessa områden få omfattande juridiska, ekonomiska och ryktesmässiga konsekvenser. För att kunna leverera programvara snabbt och säkert är det av yttersta vikt att WIP-hanteringen omfattar regelefterlevnad, portföljprioritering, riskbedömning och datasäkerhet.

Identifiering och åtgärdande av flaskhalsar

Inom finansbranschen är det viktigt att hantera flaskhalsar effektivt för att säkerställa ett smidigt flöde i verksamheten och upprätthålla högsta möjliga servicenivå. Strategier för att hantera de unika flaskhalsutmaningar som denna bransch står inför inkluderar

 1. Resource Allocation
  • Fördela resurserna strategiskt till områden med störst risk för flaskhalsar.
  • Prioritera projekt och tjänster baserat på deras påverkan på intäkter, efterlevnad eller kundupplevelse.
 2. Kapacitetsplanering
  • Kontinuerlig övervakning och analys av kapaciteten i kritiska processer för att identifiera potentiella flaskhalsar innan de uppstår. Detta proaktiva tillvägagångssätt möjliggör snabba justeringar och förhindrar störningar.
 3. Automatisering
  • Implementera automatisering där det är möjligt för att effektivisera rutinuppgifter och minska manuellt arbete, vilket kan leda till flaskhalsar. Detta inkluderar automatisering av datainmatning och dokumenthantering.
 4. Dataanalys
  • Utnyttja dataanalys för att förutse och minska flaskhalsar.
  • Genom att analysera historiska data och identifiera mönster kan du vidta förebyggande åtgärder för att förhindra att flaskhalsar uppstår.

The Best Solutions for Managing WIP and Bottlenecks

As companies continuously seek ways to enhance productivity, meet customer demands, and streamline their workflows, selecting the right solutions to manage WIP and identify and resolve bottlenecks becomes paramount. These solutions provide valuable insights, aid in optimizing processes, and facilitate informed decision-making, ultimately leading to improved operational efficiency.

Below are two solutions that financial service customers of Planview utilize to address their unique needs and challenges.

Planview® Digital produktinsikt Ansluten instrumentpanel

The Digital Product Insights Connected Dashboard is a valuable solution for managing WIP and identifying bottlenecks in software delivery. The solution provides visibility into the progress of an organization’s shift from project to product, offering insights into the health of product value streams and measuring business value flow. It also generates Flow Metrics, identifies potential risks delaying time to value, and offers recommendations on how to improve based on an analysis of flow data. Additionally, the solution helps teams manage capacity and identify opportunities for continuous improvement, which are essential aspects of managing work in progress and bottlenecks in software delivery.

Planview® Digital produktinsikt Ansluten instrumentpanel

Planview® Viz

Planview® Viz is a beneficial solution for managing work in progress and identifying bottlenecks in software delivery. It provides value stream management (VSM) analytics in the form of Flow Metrics, offering visibility into fragmented software delivery processes and toolchains, allowing for better and faster decision-making.

Planview Viz Dashboard som belyser funktionen Bottleneck Finder

Funktionen Bottleneck Finder i Planview Viz använder inbyggd expertis för att analysera data och hitta flaskhalsar i processen, t.ex. resursbrist, brist på automatisering, processtiming och beroenden, så att användarna kan se var arbetet går långsammare och staplas på hög.

Dessutom underlättar Planview Viz teamsamarbete, projektplanering och genomförande genom att visualisera arbetsförloppet och hjälpa till att eliminera flaskhalsar och förbättra teamdefinierade processer.

En skräddarsydd strategi för varje organisation

Effective management of WIP and bottlenecks is essential for financial service providers seeking to enhance their operational efficiency and meet regulatory compliance requirements. By harnessing the power of cutting-edge solutions designed specifically for this purpose, organizations can gain valuable insights into their processes, optimize workflows, and minimize risks. These solutions not only provide real-time visibility into ongoing projects and potential blockages but also assist in making data-driven decisions that lead to better resource allocation and smoother operations.

Att implementera strategier för att minska WIP och flaskhalsar kräver ett skräddarsytt tillvägagångssätt för varje organisations unika behov.

Om du vill veta mer om hur Planviews lösningar kan anpassas för att hantera dina utmaningar kan du läsa Flow Metrics Business Leader's Guide eller begära en demo av vår lösning för värdeflödeshantering för att se dessa transformativa metoder i praktiken.

Relaterade inlägg

Skrivet av Michelle Wong

Michelle Wong är innehållsstrateg för Planviews lösningar för värdeflödeshantering och integration av verktygskedjor för programvaruleveranser. Hennes innehåll fokuserar på digital transformation, inklusive Project to Product, Flow Framework, DevOps, Agile och SAFe.