Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Agil programhantering, Enterprise Agile Planning

Fem steg för att skala Agile i ditt företag

Publicerad By Marcus Klein

Fem steg för att skala Agile i ditt företag

Skalar du Agile i ditt företag? Det är en utmaning att ta det som gör ett agilt team framgångsrikt och förstärka det i hela organisationen. Ändå blir det en nödvändighet när organisationer försöker utnyttja fördelarna med Agile för att skapa innovativa digitala produkter och tjänster.

Ett flygbolag kan till exempel ha en snygg mobilapp, men den måste ansluta sömlöst till ett gammalt system för biljettförsäljning som drivs av en grön skärm. Förordningar som kräver efterlevnad vid ett visst datum (t.ex. GDPR) kräver samordning mellan många avdelningar, system och tekniker. Nya tillämpningar och tjänster kan kombinera människor, processer och teknik på ett sätt som man aldrig tidigare har kunnat föreställa sig.

Detta skapar komplexa situationer där ett enskilt team inte kan göra effektiva förändringar i verksamheten. I takt med att dina initiativ växer måste flera team arbeta tillsammans. När fler team är inblandade uppstår naturligtvis beroenden som leder till förseningar i överlämning och kommunikation.

Det är därför det är så viktigt att ha en plan för hur du ska skala agilt. Scrum eller Kanban är inte ensamma ett svar. Det är en sak att framgångsrikt implementera Agile i enskilda team. Det är en helt annan sak att utvidga den till att omfatta flera team för att snabbt leverera på gemensamma mål och ett gemensamt uppdrag. Ramverk för agil skalning som SAFe, LeSS och DaD är en bra utgångspunkt, men de är inte de enda övervägandena.

Det här är typiska utmaningar som man måste tänka på när man skalar agilt:

  • Synlighet och anpassning. Hur kopplar du teamets arbete till företagets strategi? Hur kommunicerar du status och framsteg till intressenter på högre nivå?
  • Ansvarsskyldighet. Hur utvärderar du resultatet för verksamheten och det värde du levererar?
  • Samordning och tvärfunktionellt samarbete. Hur hanterar du flera team och beroenden mellan olika team för att leverera värde? Hur kommunicerar du effektivt i hela organisationen på ett sätt som är enkelt för alla användare?
  • Finansiering. Hur finansierar du värdeflöden eller produkter på ett sätt som anpassar investeringsnivåerna till mål och mätvärden?
  • Kapacitet. Hur balanserar du mellan olika värdeflöden när de organisatoriska prioriteringarna förändras?

Att komma igång med Lean eBok

För att hjälpa till att lösa dessa utmaningar finns här fem steg för att skala upp agila framgångar i olika team för att stödja större organisatoriska mål.

1. Utnyttja Lean-principer för att förbättra flödet

Grundläggande Lean-metoder är att leverera snabbt, eliminera slöseri, optimera helheten, bygga in kvalitet och respektera människor. Grupper kan tillämpa dessa principer genom att fokusera på arbetet och de processer som arbetet går igenom. De hanterar arbetet som ett system och prioriterar värdetillförsel i varje beslut de fattar. Med hjälp av Lean-principerna kan du utvidga de agila metoderna bortom Scrum till att omfatta hela produktframställningsprocessen genom att använda sig av kompetenta, tvärfunktionella team och processer för kontinuerlig förbättring.

2. Främja samarbete och samordning mellan olika team

Nyckeln till att skala Agile är att underlätta samordnade team med gemensamma mål och anpassa planeringscyklerna. Organisationer måste främja samarbete mellan grupper både kulturellt och tekniskt. Information och interaktioner mellan grupper bör vara anslutna, integrerade och dubbelriktade.

Samordning mellan olika team är avgörande för att anpassa sig till programmets leveranser och prioritera arbetet i olika team. För att hantera beroenden, processer och överlämningar i teamet krävs ett sätt att samla in och analysera information som rör teamet. Detta inkluderar insyn i varje teams arbetsflöde och hur det påverkar större program och initiativ. Gemensamma planeringscykler gör detta möjligt, vilket gör det lättare för team att samarbeta och hantera utmaningar som rör överlämningar, delade prioriteringar och beroenden.

3. Utöka det agila fokuset mot produkt- och värdeflödesleveranser

Kunder - interna och externa - är i allt högre grad mottagare av Agile-teamens arbete, eftersom organisationer strävar efter att leverera sammankopplade, digitala produkter och tjänster. För att vara framgångsrika måste organisationer tänka, planera och leda i termer av dessa slutprodukter och tjänster.

Organisationer kan bättre hantera all denna komplexitet i stor skala genom att gå över till produktbaserade (snarare än projektbaserade) leveransmodeller. Med ett produktcentrerat tillvägagångssätt definierar teamen vad de ska bygga, leverera och driftsätta. Genom att ta hänsyn till hela värdeflödet - den serie steg som krävs för att leverera värde till kunden - kan teamet snabbare identifiera innovativa lösningar för att uppfylla kundernas behov.

4. Ompröva strategisk planering och portföljförvaltning

Strategisk planering och portföljhantering utvecklas i takt med att företagen går över till flexibla arbetssätt. Det är viktigt att koppla ihop företagets mål, strategiska plan och portföljvision med det agila arbetet i processen. En lean-strategi för portföljhantering kan bidra till att säkerställa att agila leveranser stöder strategiska mål genom att fokusera på att leverera snabbt, mäta resultat och justera.

Färdplaner som är anpassade till den strategiska planen är viktiga för att sammanföra olika initiativ, finansiering och tidsramar. När saker och ting förändras måste du snabbt ändra dig och planera, analysera och prioritera investeringar i förhållande till hela portföljen.

5. Finansiera stegvis, justera ofta, mäta konsekvent.

Produktbaserade portföljer och leveransmodeller kräver att finansieringsmodellerna utvecklas från projekt till produkter, initiativ och värdeflöden. Den snabba takten i agila projekt kräver dynamisk finansiering som möjliggör omfördelning när prioriteringarna ändras, experimentella koncept inte fungerar och nya lovande idéer dyker upp.

Organisationer måste fokusera på konkreta produkt- och affärsmått för att mäta fördelarna per team, värdeflöde och portfölj. Vad är till exempel resultatet av en viss epik och vad kommer den att leda till? Hur kan vi mäta dess effekter?

För att skala Agile krävs rätt partner

Även om agila ramverk för företag ger en plats att börja på finns det inte någon föreskriven väg för att skala upp agilitet för din organisation. Men du behöver inte flyga ensam. Leta efter en partner som kan hjälpa din organisation att framgångsrikt integrera Lean-Agile-leveranser med strategisk planering och portföljhantering.

Oavsett var du befinner dig på din resa kan Planview hjälpa ditt företag att skala agilt. Planviews erfarenhet och fokus på bästa praxis för Lean-Agile-leverans, i kombination med vår mjukvaruplattform som rymmer en rad olika typer av arbete och resurser, kan hjälpa dig att uppnå dina strategiska mål och initiativ.

Håll dig uppdaterad på Planviews blogg - prenumerera idag för att få veta mer om bästa praxis för att skala agilitet inom din organisation.

Whitepaper om Lean Portfolio Management för företag

Relaterade inlägg

Skrivet av Marcus Klein VP, produkthantering

Marcus Klein är chef för produkthantering på Planview och fokuserar på att leverera innovativa, marknadsledande lösningar inom portfölj- och arbetshantering. Han samarbetar dagligen med kunder och potentiella kunder och tar hänsyn till industritrender och marknadsförhållanden för att utforma och leda produktriktningen, utveckla erbjudanden och definiera funktionella lösningar. Marcus fokus och huvudsakliga expertisområden är att koppla ihop portföljhantering med agila och samarbetslösningar (inklusive Projectplace och LeanKit), analys och rapportering, LeanKit och Lean and Agile Delivery-lösningen. I sina tidigare roller ledde Marcus produktlinjerna Planview Enterprise och Troux, samt tog fram konvergens av portföljer med lanseringen av Planview Enterprise One.