Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Ramverk för skalad agilitet, Hantering av värdeströmmar

Hur man driver resultat för Top 3 Business Outcomes med hjälp av flödesmått i SAFe®

Lär dig hur du förbättrar flexibiliteten, produktiviteten och behåller kompetensen genom att använda Value Stream Management och Flow Metrics.

Publicerad Av Michelle Wong
Hur man driver resultat för Top 3 Business Outcomes med hjälp av flödesmått i SAFe®

Fortune 500 -företagen har länge insett vikten av att använda Scaled Agile Framework® (SAFe®) för att förbli konkurrenskraftiga i dagens snabba affärslandskap. Trots betydande investeringar för att integrera SAFe kämpar många organisationer med att snabbt uppnå den förväntade avkastningen på investeringen. För att hantera denna utmaning söker IT-chefer innovativa sätt att knyta sina digitala initiativ till affärsstrategin och samtidigt minska kostnaderna inom SAFe. Som svar på dessa krav lägger de senaste uppdateringarna i SAFe 6.0 större vikt vid att använda Value Stream Management (VSM) för att hantera och optimera flödet, parallellt med att använda flödesmått för att mäta det.

Vår senaste guide för CIO: er utforskar hur bättre affärsresultat kan uppnås genom att tillämpa flödesmätningar inom tre viktiga affärsdrivande områden:

  • Affärsmässig flexibilitet inför marknadsförändringar
  • Effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen, särskilt i hybridmiljöer eller på distans
  • Förvärv, bibehållande och utveckling av talanger

Nedan följer några av de värdefulla insikter som ges i guiden, som också innehåller verkliga fallstudier av företag som har tillämpat Flow Metrics och fått betydande fördelar.

Flödets kraft för att driva tre affärsresultat i SAFe

När vi tänker på ordet flöde föreställer vi oss vanligtvis ett vattendrag som rör sig fritt eller ett tillstånd av ständig rörelse. I SAFe-sammanhang avser flöde den smidiga och oavbrutna utvecklingen av arbetet genom hela värdekedjan, från idé till leverans.

När flödet optimeras genom att minska eller ta bort flaskhalsar kan organisationer uppnå snabbare och effektivare leverans av produkter och tjänster till sina kunder. SAFe rekommenderar att man använder VSM och flödesmätningar för att mäta och optimera flödet på ett effektivt sätt. Medan VSM handlar om att identifiera, visualisera och förbättra flödet av arbete genom värdeflödet, tillhandahåller flödesmätningar kvantifierbara data för att mäta och analysera flödesprestanda, vilket hjälper teamen att fatta datadrivna beslut för processförbättring.

1. Ökad flexibilitet i verksamheten

Ett område som genomgår en snabb utveckling inom mjukvaruutveckling är generativ AI. De senaste framstegen inom AI-teknik har gjort det möjligt för företag att snabbt generera prototyper, simuleringar och design, vilket avsevärt förkortar traditionella utvecklingstider. Men trots dessa fördelar har stora företag ofta svårt att hålla jämna steg med sina digitala konkurrenter när det gäller att snabbt få ut produkter på marknaden.

Digitala infödingar har en inbyggd smidighet och flexibilitet i sin verksamhet, vilket gör att de snabbt kan reagera på marknadsförändringar. Större organisationer har däremot komplexa beslutsprocesser, hierarkiska strukturer och äldre system, vilket försvårar deras förmåga att anpassa sig i tillräckligt snabb takt.

Med hjälp av flödesmätningar kan företag få en djupare förståelse för sina värdeflöden och identifiera förbättringsområden. I det här fallet kan flödestid mäta den tid det tar för arbetet att röra sig genom värdeflödet, vilket visar på flaskhalsar och ineffektivitet. Å andra sidan hjälper FlowLoad® organisationer att bedöma resursutnyttjande och kapacitet, så att de kan fördela resurserna mer effektivt.

Genom att visualisera flödestid och flödesbelastning med verktyg som Planview Viz kan organisationer optimera sina arbetsflöden och bibehålla smidigheten i verksamheten samtidigt som de minskar sin tid till marknaden.

2. Ökad produktivitet och effektivitet på arbetsplatsen

I och med det paradigmskifte som COVID-19 -pandemin medförde har många organisationer övergått till att arbeta helt på distans eller i hybridmiljöer. Ledare och team står nu inför utmaningen att se till att arbetet ligger i linje med de strategiska målen samtidigt som man behåller överblicken över resursutnyttjandet.

Ekonomisk osäkerhet innebär att företagen står inför det akuta behovet att frigöra kapacitet med befintliga resurser. Men att uppnå detta mål utan att överbelasta medarbetarna och riskera utbrändhet är en delikat balansgång.

Flödesmätningar, särskilt Flow Velocity® och Flow Efficiency®, är avgörande för att hantera dessa utmaningar på arbetsplatsen. Flödeshastigheten visar hur snabbt arbetet fortskrider genom värdeflödet, vilket ger insikter om produktiviteten. Samtidigt utvärderar flödeseffektivitet hur effektivt resurserna används genom att mäta andelen aktiv tid över den totala tiden för en viss flödespost (funktioner, defekter, risk och skuld).

De två måtten kan hjälpa organisationer att identifiera flaskhalsar och förbättra resursallokeringen, vilket gör det lättare att anpassa arbetet till strategiska mål samtidigt som produktiviteten ökar och utbrändhet bland medarbetarna undviks.

3. Attrahera och behålla digitala talanger

För att SAFe ska lyckas krävs att medarbetarna har den kompetens som krävs för att utmärka sig inom agil programvaruleverans. Därför förespråkar man vikten av att attrahera och behålla topptalanger genom att främja en kultur av kontinuerligt lärande och ge de anställda en röst, särskilt när det gäller att ta itu med tekniska problem. För detta måste företagen identifiera värdeskapande arbete för att säkerställa att de anställdas ansträngningar inte riktas fel, vilket kan leda till oengagemang.

Att optimera FlowDistribution® är ett sätt att avsevärt förbättra arbetskulturen och medarbetarnas engagemang. Vid analys av flödesfördelning identifieras allt arbete och kategoriseras efter typ. Den görs sedan synlig i hela organisationen, så att teamen kan fatta välgrundade beslut och göra avvägningar kring planering och utförande av arbetet. Detta främjar medarbetarnas engagemang genom samarbete samtidigt som man upprätthåller rätt balans mellan arbete, undviker utbrändhet och maximerar produktionen.

Utnyttja flödesmätningar i SAFe för ökad affärsframgång

Integreringen av Flow Metrics i Scaled Agile Framework innebär ett gyllene tillfälle för företag att uppnå bättre affärsresultat. Kraftfulla verktyg som Planview Viz förenklar mätning och visualisering av flödesmått och hjälper organisationer att förbättra affärsmässigheten, effektiviteten på arbetsplatsen och medarbetarnas engagemang. För mer omfattande insikter i dessa affärsdrivande faktorer och hur de relaterar till flödesmått, tillsammans med framgångshistorier från verkliga livet, ladda ner e-boken CIO's Guide to SAFe® här.

Relaterade inlägg

Skrivet av Michelle Wong

Michelle Wong är innehållsstrateg för Planviews lösningar för värdeflödeshantering och integration av verktygskedjor för programvaruleveranser. Hennes innehåll fokuserar på digital transformation, inklusive Project to Product, Flow Framework, DevOps, Agile och SAFe.