Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Lean Portfolio Management, Förvaltning av produktportföljen, Förvaltning av projektportföljer, Strategisk planering, Hantering av värdeströmmar

Den saknade pusselbiten: Hur man kopplar planering till leverans

En heltäckande bild framträder först när du kombinerar detaljer om strategi, planering och finansiering med insikter om leverans från VSM och anslutna OKR:er

Publicerad Av John Potts
Den saknade pusselbiten: Hur man kopplar planering till leverans

Organisationer lägger ner mycket arbete på att ta fram robusta strategier och planer för att uppnå sina affärsmål. Den avgörande utmaningen ligger dock i att överbrygga klyftan mellan den strategiska avsikten och det faktiska genomförandet.

Den bristande kopplingen mellan strategi och leverans beror inte på en brist på innovativa idéer eller noggrann planering. Istället beror det på bristen på effektivitet och ändamålsenlighet i genomförandet och verkställandet av dessa strategier.

Detta leder ofta till en långsammare time-to-value, vilket hindrar organisationer från att förverkliga sin fulla potential och reagera skickligt på dynamiska marknadsförhållanden.

Det här blogginlägget handlar om hur man på ett effektivt sätt omvandlar strategier till handling, och lyfter fram Value Stream Management (VSM) som den pusselbit som saknas för att effektivisera arbetet från idé till leverans och säkerställa att strategierna genomförs på ett effektivt sätt.

Du kommer att få en tydligare förståelse för:

  1. Hur VSM förbättrar anpassningen mellan strategiska mål och operativt genomförande
  2. Det uppkopplade arbetets roll för att förbättra organisationers smidighet och förmåga att reagera på marknadsförändringar
  3. Hur organisationer kan använda prediktiva leveransinsikter och sentimentanalys för att hantera projekt och minska risker proaktivt

I slutet av det här inlägget bör du ha den kunskap som krävs för att omvandla strategisk planering till effektivt genomförande, vilket leder till att din organisation blir mer flexibel och framgångsrik i dagens dynamiska affärsmiljö.

Varför uppkopplat arbete är avgörande

Begreppet "uppkopplat arbete" har vuxit fram som en viktig lösning på den rådande klyftan mellan strategi och genomförande. Uppkopplat arbete handlar om att skapa ett enhetligt arbetsflöde som bryter ner barriärer mellan olika delar av en organisation. Detta tillvägagångssätt är avgörande för att organisationer ska få tillgång till prediktiva leveransinsikter och känsloinformation på portföljnivå och driva snabbare feedbackloopar för optimering av värdeflödet.

Få tillgång till prediktiva leveransinsikter och sentimentanalys

Prediktiva leveransinsikter och sentimentanalys fungerar synergistiskt för att förbättra en organisations strategiska framsynthet och förmåga att fatta beslut. Prediktiva insikter ger en framåtblickande bild som är nödvändig för att anpassa produkter till strategiska mål, medan sentimentanalys ger en bild av teamets moral och initiativets hälsa på portföljnivå. Detta integrerade tillvägagångssätt hjälper inte bara till att minska riskerna utan stärker också organisationens övergripande lyhördhet och anpassningsförmåga i en dynamisk affärsmiljö. Verktyg som Planviewâ Viz erbjuder ett fönster till dessa viktiga insikter genom att utnyttja dataanalys och AI-funktioner.

Snabbare feedbackloopar för optimering av värdeflödet

När det gäller optimering av värdeflöden är det avgörande hur snabba och effektiva återkopplingslooparna är. Snabba feedbackmekanismer gör det möjligt för organisationer att snabbt anpassa och omorientera sina strategier som svar på förändrade marknadsvillkor eller intern gruppdynamik. Denna flexibilitet är avgörande inte bara för att hantera omedelbara operativa utmaningar utan också för att säkerställa långsiktig strategisk anpassningsförmåga.

En uppkopplad arbetsmiljö underlättar snabbare feedbackloopar, där information flödar sömlöst över olika nivåer och avdelningar.

Till exempel kan insikter från team i frontlinjen snabbt ligga till grund för strategiska beslut på högre ledningsnivåer. På samma sätt kan förändringar i den strategiska inriktningen snabbt kommuniceras och implementeras i hela organisationen. I detta sammanhang ger ett verktyg som Planview Viz data och insikter i realtid, vilket möjliggör snabbare beslutsfattande och lyhördhet.

Synergin mellan portföljförvaltning och leverans i den digitala eran

Att integrera portföljhantering med leverans är avgörande för dagens affärsstrategier, särskilt när ambitiösa planer ska omsättas i konkreta resultat. Denna integration, som uppnås genom en syntes av insikter om strategi, planering, finansiering och leverans, är den plats där den verkliga potentialen i en organisations kapacitet kan frigöras. I detta sammanhang framstår Planviews Connected Dashboard för digitala produktinsikter som ett viktigt verktyg som gör det möjligt att visualisera strategi, mål och viktiga resultat (OKR) samt värdeflödesdata.

Exempel på ansluten instrumentpanel för digitala produktinsikter

Integrera strategi, planering och finansiering med insikter om leveranser

En heltäckande bild framträder först när du kombinerar strategi, planering och finansieringsdetaljer med leveransinsikter från VSM och anslutna OKR:er till ett enda glasplan. Denna helhetssyn gör det möjligt för organisationer att inte bara se vad de planerar att göra utan också hur effektivt de genomför dessa planer och var deras investeringar ger resultat. I denna fusion ger verktyg som Planview Viz ovärderligt stöd genom att erbjuda insikter och analyser i realtid, så att organisationer kan göra datadrivna justeringar av sina strategier och verksamheter.

Att omfamna framtiden för strategiskt genomförande

Att integrera portföljhantering med leverans genom metoder som Value Stream Management innebär ett stort steg framåt för hur organisationer planerar och förverkligar sina strategiska mål. Att anamma detta arbetssätt säkerställer effektivitet, förkortar klyftan mellan idéer och affärsresultat, hjälper organisationer att konsekvent uppfylla kund- och marknadsåtaganden och ökar affärsmobiliteten. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för organisationer att lära sig och anpassa sig snabbare än konkurrenterna, genom att använda ledande indikatorer för att förbättra beslutsfattandet och öka noggrannheten i planeringen.

Detta uppkopplade arbetssätt gör att organisationer inte bara kan sätta upp ambitiösa mål utan också uppnå dem. Varje teammedlem kan se hur deras arbete bidrar till de bredare strategiska målen genom att möjliggöra en helhetssyn på organisationens insatser. I en tid där anpassningsförmåga och flexibilitet är avgörande är det inte bara fördelaktigt att kombinera planering med genomförande - det är nödvändigt. Det förändrar spelplanen för organisationer som vill vara konkurrenskraftiga och lyhörda i en snabbt föränderlig affärsmiljö.

Ladda ner e-boken Combining the Power of Portfolio Management and Value Stream Management för att utforska hur kombinationen av portföljhantering och värdeflödeshantering kan revolutionera din organisations strategi för strategigenomförande och göra det möjligt för dig att uppnå affärsresultat snabbare.

Relaterade inlägg

Skrivet av John Potts

John Potts, a VSM Consultant and Ambassador for the Flow Framework Community, has 10 years of combined experience in consultative sales, IT consulting, and Agile transformations. At Eliassen Group, he oversaw a $10m+ portfolio supporting 70+ consultants. As an Agile Coach at Flowers Foods, he further honed his expertise. Passionate about LPM and VSM, John cherishes off-duty moments with his wife, pets, and raising ducks.