Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Artificiell intelligens, Förvaltning av projektportföljer, Vision och trender

3 Förutsägelser för vad som kommer härnäst inom projektportföljhantering 

Den kontinuerliga utvecklingen pekar på att PMO kommer att få en ännu mer strategisk roll framöver.

Publicerad Av Gage Hollen
3 Förutsägelser för vad som kommer härnäst inom projektportföljhantering 

Du känner till talesättet: Det enda som är konstant är förändring. 

Det gäller för alla discipliner och beskriver marknaden för projektportföljhantering (PPM) av flera skäl. Tänk på de förändringar som PMO:er har ställts inför under de senaste åren: 

 • Uppmaningen att införa smidighet och bli en modern PMO. 
 • Marknadens milstolpe var 2020, som delade upp PPM i två delar för att stödja strategisk portföljhantering och adaptiv projekthantering. 
 • Pandemins påverkan på arbetsmarknaden och ökningen av utbrändhet. 
 • Den ekonomiska motvinden och osäkerheten leder till ett ökat fokus på resultat och produktivitet. 

Varför utvecklas marknaden för projektportföljhantering kontinuerligt? Kort sagt beror det på att affärsverksamheten och den teknik som stöder marknaden ständigt förändras. 

Utvecklingstrycket ökar på PMO, som måste anpassa sig till nya digitala strategier - och mer strategiska, produkt- eller initiativportföljer - samtidigt som traditionella metoder överbryggas.  

Den utmaningen kommer bara att öka. Faktum är att enligt Gartner®1

 • Senast 2025 kommer 70% av de digitala investeringarna att misslyckas med att leverera de förväntade affärsresultaten på grund av avsaknaden av en strategisk portföljhantering. 
 • Senast 2025 kommer mer än 60% av ledarna för strategiska portföljer att övergå från att övervaka genomförandet av leveranser till att övervaka värdeskapande som sitt främsta mål. 

I takt med att utvecklingen fortsätter måste både PMO och organisationen inte bara hålla sig à jour med förändringarna utan också agera i förväg. Ju mer flexibel du är, desto bättre positionerad kommer du att vara för att möta vad som än kan komma i takt med förändringarna. 

Vart är PPM-marknaden på väg? 

Som ledare i september 2023 Gartner Magic Quadrant™ för adaptiv projekthantering och rapportering och april 2023 Gartner Magic Quadrant för strategisk portföljhantering, strävar vi efter att hålla oss nära marknadens föränderliga tidvatten och våra kunders föränderliga behov.  

Baserat på våra samtal med kunder och en analys av aktuella trender inom projektportföljhantering har vi identifierat tre förutsägelser som kommer att omvandla projektportföljhantering till strategisk portföljhantering under de kommande åren. 

AI kommer att ge operativ intelligens som förenar organisationen och driver strategin. 

AI kommer att spela en viktig roll inom nästan all teknik, och dess inverkan på portföljförvaltning kommer att vara djupgående. Vi förutspår att lösningar kommer att utnyttja AI för att gå från att hantera projekt till att strategiskt styra organisationer framåt. Detta kommer att omfatta:  

 1. Dramatiskt förbättrad kundupplevelse genom AI-drivna assistenter som med hjälp av ett naturligt språkgränssnitt anpassar sig till användarna och ger direkta svar på frågor. Detta kommer att vägleda alla team mot mer målinriktade samtal om riskanalys, resursbegränsningar och leverans i tid. 
 1. Med hjälp av data från alla delar av organisationen kan man simulera och utvärdera olika scenarier, vilket möjliggör strategiskt, datadrivet beslutsfattande som säkerställer bästa möjliga resultat.  
 1. Utnyttja prediktiv AI-analys för att driva system för tidig varning som varnar företag när projekt riskerar att misslyckas genom varje steg i processen - från planering till leverans - och gör det möjligt för företag att agera innan ett problem utvecklas genom att tilldela nya resurser, omfördela budgetar eller vidta andra nödvändiga åtgärder.  

AI kommer att fördjupa den operativa intelligensen och driva på det strategiska beslutsfattandet. 

Det gör det lättare för teamen att samarbeta. Samtidigt ger det insikter om risker i realtid och leverans i tid som ligger i linje med företagets strategi och därför gör det möjligt för ledningsgrupperna att driva strategin. 

Morgondagens portföljhanteringslösningar kommer att bryta ner stuprör och koppla samman funktionella team i hela organisationen. 

Nästa generations plattformar för portföljhantering måste tillgodose behoven hos i stort sett alla intressenter i organisationen: 

 1. Chefer måste ha tillgång till realtidsdata om hur deras affärsinitiativ mår och vilken status de har för att kunna fatta snabbare och mer korrekta beslut.  
 1. PMO måste kunna ge vägledning till olika områden inom organisationen för att minska riskerna med strategiska satsningar.  
 1. Organisationer måste etablera processer och styrprinciper som ökar effektiviteten och möjliggör produktivitet, men som också ger utrymme för självstyrning.  
 1. Teamen måste ha ett gemensamt språk för att underlätta arbetet och bryta ner stuprör och andra hinder för kommunikationen.  

Hur kommer marknaden att reagera?  

Marknaden kommer att se en utveckling av anslutna nätverk som är oberoende av arbetsmetod och som integrerar flera system och bryter ner datasilos. Den här typen av plattform kommer att minska kommunikationsbarriärerna, ge insyn från början till slut, underlätta uppkopplat arbete, enkelt koppla människor till kunder och strategi till leverans samt göra det möjligt för teamen att använda de verktyg som gör dem produktiva.  

Plattformen kommer också att utnyttja kraften i generativ AI för att stödja era investeringsstrategier, spåra projektförlopp och resultat samt förbättra hanteringen av era digitala produkter och upplevelser.  

Först när dina team och verktyg är sammankopplade och inriktade på gemensamma mål, gemensamma mätetal och viktiga resultat kan du fatta bättre beslut och leverera bättre resultat. 

Molntjänsterna kommer att påskynda den digitala omvandlingen. 

EnligtGartner2 kommer 80% av företagen senast 2025 att ha infört flera IaaS-erbjudanden (Infrastructure as a Service) för offentliga moln - inklusive flera K8s-erbjudanden.  

Det håller vi med om. Även där suveränitetsrelaterade eller regionala begränsningar idag kan kräva lokala lösningar eller hybridlösningar, förväntar vi oss att hindren för molnbaserade lösningar systematiskt kommer att undanröjas.  

Därför kommer molnbaserade lösningar att fortsätta öka sin marknadsandel tack vare de många fördelar som de har blivit kända för, t.ex:  

 1. Skalbarhet och garanterad drifttid 
 1. Reduced costs 
 1. Minimalt behov av intern expertis för ledning och administration 

Fördelarna med molnbaserade verktyg kommer att vara för stora för att ignoreras, särskilt mitt i en ekonomisk nedgång. Dessutom kommer en molnbaserad strategi att blåsa nytt liv (och brådska) i den digitala omvandling som pågått under det senaste decenniet. 

Förändring skapar möjligheter 

I takt med att portföljförvaltningen utvecklas kommer den i allt högre grad att fungera som en viktig strategisk drivkraft för hela verksamheten. Detta är ett viktigt tillfälle för er organisation, och särskilt för er PMO, som kan få betydande ledarskapsbefogenheter i samband med övergången. 

Genom att ta till sig den nya tekniken kommer PMO:erna att vara väl positionerade för att hantera störningar och övergå från projekt till produkt. Detta kommer att lyfta dig till en ny roll - en som leder leveransen av värde och resultat framför aktiviteter och resultat. 

Nyckeln är att förstå vilka möjligheter som finns och att förse sig med de verktyg som krävs för att lyckas i nästa paradigm. Planview kan hjälpa till. Om du vill läsa mer om Planviews strategi kan du ladda ner 2023 Gartner® Magic Quadrant™ för adaptiv projekthantering och rapportering

1Gartner, Topptrender för strategiska portföljledare för 2023, Kevin Rose, Rachel Longhurst, et al, 14 augusti 2023. Augusti . 

2Gartner, Market Guide for Cloud-Native Application Protection Platforms, Neil MacDonald, Charlie Winckless, Dale Koeppen, 14 mars 2023. 

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt, och MAGIC QUADRANT är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna. 

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i dess forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har de högsta betygen eller andra beteckningar. Gartners forskningspublikationer består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som uttalanden om fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna undersökning, inklusive alla garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. 

Relaterade inlägg

Skrivet av Gage Hollen Chef för produktmarknadsföring

Gage är en senior produktmarknadsförare som leder marknadsföringen av Planviews lösning Professional Services Automation. Innan han började på Planview ledde han marknadsföringsinsatser för flera små till Fortune 100 mjukvaru- och tjänsteföretag. Han drivs av att se tjänsteorganisationer mogna och förbättra kundupplevelsen och kombinerar nästan 10 års erfarenhet av marknadsföring inom varumärkesbyggande, innehållsskapande, digital marknadsföring och produktmarknadsföring för att leverera meningsfulla resurser för att hjälpa organisationer på deras mognadsresa.