Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av projektutbud

What is Agile Program Management?

Publicerad By Team AdaptiveWork

Agil programhantering är en metod där flera projekt hanteras samtidigt för att hjälpa organisationer att uppnå strategiska prioriteringar. Dessa mål kan vara att öka intäkterna, förbättra kundtillfredsställelsen, minska antalet kunder, öka hastigheten i produktutvecklingen, öka varumärkeskännedomen, förbättra medarbetarnas engagemang och så vidare.

Det finns dock scenarier där konventionell programhantering inte är tillräckligt rustad för att hantera den komplexitet, hastighet och förändring som kännetecknar det nuvarande affärslandskapet. Det är här som agile program management kan göra en avgörande skillnad mellan framgång och problem.

What is Agile Program Management?

Principer för agil programhantering

I huvudsak finns det tre vägledande principer för agil programhantering: fokusera på kundvärdet, främja ständig förändring och skapa ett effektivt samarbete. Var och en av dessa principer diskuteras kortfattat nedan.

 • Fokusera på kundvärdet
  I agil programhantering ligger fokus på att leverera det som kunderna behöver på ett snabbt och tillförlitligt sätt. Detta kräver en omfattande förståelse av det affärsproblem som ska lösas eller det mål som ska uppnås. Det innebär också att utrusta och ge teamen möjlighet att leverera värde, och att använda rätt mätvärden och nyckeltal för att mäta och övervaka framstegen.
 • Främja ständig förändring
  För agila team är förändring inte något man ska undvika. Det är snarare något som kan skapas och utnyttjas. För att göra detta måste organisationer anta en iterativ strategi som gör det möjligt för team att snabbt anpassa och justera sig, samtidigt som de kontinuerligt integrerar kundfeedback. Ett annat sätt att se på saken är att osäkerheten omfamnas snarare än fruktas.
 • Etablering av effektivt samarbete
  Som nämnts ovan måste teamen ha aktuell information och planer som de behöver för att kunna göra löpande justeringar. Utan ett effektivt samarbete mellan alla interna och externa intressenter skulle dessa förändringar drivas av gissningar i stället för data - vilket alltid leder till dubbelarbete, missnöjda kunder och utmattade teammedlemmar.

Styrning av agil programhantering

Framgångsrik agil programhantering har sin grund i effektiv styrning. Detta utförs ofta av PMO och omfattar:

 • Utveckla standarder, strukturer och förfaranden för att kontrollera verksamheten.
 • Välja mätvärden och KPI:er för att övervaka och hantera prestanda.
 • Se till att varje program är i linje med organisationens prioriteringar.
 • Tilldelning av resurser (personal, teknik, utrustning osv.) för att optimera resultatet.
 • Genomföra ekonomisk förvaltning för att se till att programmet är genomförbart och lönsamt.
 • Utföra bästa praxis i hela programportföljen (mer om detta nedan).

Bästa metoder för agil programhantering

Det finns inget generiskt "one-size-fits-all" tillvägagångssätt för agil programhantering. I vissa organisationer handlar det om att hantera flera agila projekt (även känt som "scrum of scrums"). I andra organisationer kännetecknas den av att man genomför agila aktiviteter (t.ex. dagliga stand-up-möten) till ett mer konventionellt programförvaltningsparadigm.

Men oavsett omfattning finns det några grundläggande bästa metoder som alla organisationer och team bör anta. Dessa inkluderar:

 • Implementera ett standardiserat, förutsägbart och repeterbart system som ger kunderna värde. Systemet bör vara så enkelt och smidigt som möjligt.
 • Anta en adaptiv utvecklingsstrategi som ger kontinuerliga resultat som tydligt kan mätas och analyseras.
 • Förstå den avgörande betydelsen av att ha ett bemyndigat, välutrustat och engagerat team. Om du försummar detta leder det till utmattade gruppmedlemmar som regelbundet missar deadlines, producerar arbete av låg kvalitet, täpper till eller kringgår återkopplingsslingor och vandrar runt i korridorerna som zombier (om detta fenomen redan förekommer i din organisation är det här vad du ska göra åt det).
 • Använd sofistikerad men lättanvänd programvara för programhantering som driver och inte hindrar prestationen. Tekniken bör integreras med befintliga verktyg i miljön, vara mycket flexibel och konfigurerbar, minimera sannolikheten för dubbelarbete och främja internt och externt samarbete.
Öka din affärsmässighet med Planview AdaptiveWorks programvara för projekthantering

Roller och ansvar för agil programledning

Agila team består av många olika yrkesgrupper - från strateger med en stor helhetssyn till specialister med nischfokus. I allmänhet finns det fem nyckelroller som står i centrum, särskilt i IT-organisationer: programledare, produktchefer, systemarkitekter, release train-ingenjörer och affärsägare.

 • Programansvariga leder och samordnar team som är knutna till olika projekt i portföljen. Typiska aktiviteter är att stödja releaseplanering, underlätta "scrum of scrums", uppdatera färdplaner, spåra programberoenden och risker, genomföra bedömningar av portföljens mognadsgrad och hjälpa till med kontraktshantering med externa entreprenörer och leverantörer. Många agila programledare har en eller flera certifieringar, t.ex. Certified Scrum Master (Scrum Alliance), Agile Project Management (IC Agile) och Agile Certified Practitioner (Project Management Institute).
 • Produktchefer ser till att produktplanen är korrekt, uppdaterad och anpassad - vilket är en kritisk och utmanande uppgift eftersom den ständigt förändras på grund av interna och externa faktorer. Produktcheferna har också ett nära samarbete med programcheferna för att bestämma vad som ska byggas, när det ska byggas och hur det ska byggas för att optimera organisationens resurser och uppfylla kundernas behov.
 • Systemarkitekter (även kallade systemingenjörer) har till uppgift att utveckla, presentera, optimera och anpassa de tekniska aspekterna av ett program och se till att de överensstämmer med den övergripande visionen.
 • Release Train-ingenjörer underlättar agila release train-processer (ART), t.ex. programimplementeringsplanering, innovations- och planeringsiterationer samt inspektions- och anpassningshändelser. I vissa organisationer som har ett strukturerat tillvägagångssätt för agil skalning kan release train engineer också vara programledare.
 • Affärsägarna fokuserar på att se till att agila releasetåg levererar förväntat värde genom att anpassa prioriteringarna till viktiga affärsdrivkrafter och mål. Företagsledare har också vanligtvis till uppgift att kommunicera och presentera justeringar och omställningar.

Slutsats

Agil programhantering är ett tankesätt i stället för en metod. Det som fungerar i ett företag, på en marknad eller inom en sektor behöver därför inte nödvändigtvis fungera i ett annat. Det viktigaste är dock att insatser och investeringar optimerar resurser och infrastruktur, levererar meningsfullt och mätbart kundvärde och uppnår organisatoriska mål på ett lönsamt sätt.

Relaterade inlägg

Skrivet av Team AdaptiveWork